รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ลำดับที่ ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 309,698,707 48.25
2. น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 25,261,656 3.94
3. น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข 21,282,924 3.32
4. น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์ 18,000,000 2.80
5. น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ 13,000,000 2.03
6. ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 12,692,742 1.98
7. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,303,320 1.61
8. นาย วรพจน์ ดีจริยา 9,040,000 1.41
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,014,344 1.25
10. นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ 8,000,000 1.25