Major Shareholder

Top 10 Major Unitholders of April 17, 2019 as follows:

No. Name Number of shares (% holding)
1. บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 309,698,707 48.25
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 37,273,758 5.81
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 22,954,891 3.58
4. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 22,575,256 3.52
5. น.ส.พีระขวัญ ขันเจริญสุข 21,282,924 3.32
6. น.ส.เมทนี สุคนธรักษ์ 17,517,711 2.73
7. นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี 13,000,000 2.03
8. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม 12,692,742 1.98
9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 12,610,878 1.96
10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,303,320 1.61