ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

ผลการดําเนินงาน 2560 2561 2562
รายได้จากการขาย 937,493 1,105,847 1,802,836
รายได้รวม 1,211,978 1,394,297 2,302,447
ต้นทุนขาย 667,079 802,794 1,413,556
ต้นทุนรวม 841,176 989,492 1,606,755
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 242,655 234,919 378,327
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ 128,148 169,886 317,365
กำไร(ขาดทุน) (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ) 56,137 81,982 78,795
สินทรัพย์รวม 3,797,329 4,544,681 5,504,087
หนี้สินรวม 1,487,894 2,085,837 3,027,977
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 641,800 641,800 641,800
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,309,435 2,458,844 2,512,110
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.60 3.83 3.91
กำไรต่อหุ้น 0.09 0.13 0.12
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.07 0.09
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.33 2.27 1.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.64 0.85 1.21
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 39.18 45.90 54.66
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 30.24 27.75 22.25
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 10.57 12.18 13.78
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.63 5.88 3.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.43 3.47 3.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.48 1.80 1.42