ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

ผลการดําเนินงาน 2559 2560 2561
รายได้จากการขาย 882,823 937,493 1,105,847
รายได้รวม 1,246,859 1,211,978 1,394,297
ต้นทุนขาย 654,308 667,079 802,794
ต้นทุนรวม 841,197 841,176 989,492
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 230,932 242,655 234,919
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ 174,730 128,148 169,886
กำไร(ขาดทุน) (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ) 102,826 56,137 81,982
สินทรัพย์รวม 3,847,562 3,797,329 4,544,681
หนี้สินรวม 1,593,175 1,487,894 2,085,837
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 589,410 641,800 641,800
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,254,388 2,309,435 2,458,844
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.82 3.60 3.83
กำไรต่อหุ้น 0.16 0.09 0.13
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.05 0.07
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.05 3.33 2.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71 0.64 0.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 41.41 39.18 45.90
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 26.71 30.24 27.75
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 14.01 10.57 12.18
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.25 4.63 5.88
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 4.56 2.43 3.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.67 1.48 1.80