ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
86 อาคารสัมมากรเพลส รามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ (66) 0 2106 8300
โทรสาร (66) 0 2106 8399
E-mail : [email protected]
Website : www.sammakorn.co.th
Facebook : http://www.sammakorn.co.th
Line :

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 641,800,446 บาท
ทุนชำระแล้ว 641,800,446 บาท
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 0 2264 9090
โทรสาร (66) 0 2264 0789-90
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
นายทะเบียนบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2009 9000
โทรสาร (66) 0 2009 9992