รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

ลำดับที่ ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 309,698,707 48.25
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 37,273,758 5.81
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 22,954,891 3.58
4. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 22,575,256 3.52
5. น.ส.พีระขวัญ ขันเจริญสุข 21,282,924 3.32
6. น.ส.เมทนี สุคนธรักษ์ 17,517,711 2.73
7. นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี 13,000,000 2.03
8. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม 12,692,742 1.98
9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 12,610,878 1.96
10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,303,320 1.61