รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 309,698,707 48.25
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 34,100,758 5.31
3. น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 24,248,656 3.78
4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 21,965,091 3.42
5. น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข 21,282,924 3.32
6. น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์ 17,517,711 2.73
7. นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี 13,000,000 2.03
8. ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม 12,692,742 1.98
9. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,303,320 1.61
10. นาย วรพจน์ ดีจริยา 8,043,400 1.25