สาส์นจากประธานกรรมการ

นายพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการ

เศรษฐกิจไทยปี 2562 GDP ขยายตัวระหว่างร้อยละ 2.5 – 2.8 ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) หลักๆเนื่องจากการส่งออกที่หดตัวลง ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน บวกกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่วนธุรกิจท่องเที่ยวยังทรงตัวดี และการลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยปี 2562 จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่แสดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2562 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 หรือเพียงร้อยละ 1.3 โดยที่อยู่อาศัยแนวราบมีการเติบโตที่ดีกว่าอาคารชุดอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงราคาเฉลี่ยของบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.4 และ 11.0 ตามลำดับ บ่งบอกถึงความต้องการที่อยู่อาศัยจริงยังมีอยู่ และกลุ่มตลาดบ้านราคาสูงขายได้เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการในปี 2562 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 2,302.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 65.13 และยอดกำไรสุทธิ78.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3.89 และเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ ร้อยละ 78.30 มาจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ และร้อยละ 11.46 มาจากธุรกิจการให้เช่าและบริการ และเมื่อปลายปี 2562 บริษัทได้ขายห้างสัมมากรเพลส ของบริษัทฯ 3 แห่ง ให้กับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยเป็นการขายสิทธิการเช่า 30 ปี รายได้จากการขายเตรียมนำมาใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อขยายกิจการในอนาคต

สำหรับ 2563 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มการขยายตัวที่ชะลอลง อันเนื่องมาจากสงครามการค้าที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมและการส่งออกของประเทศไทย กอปรกับหนี้สินครัวเรือนภายในประเทศที่อยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเที่ยบกับ GDP และรายได้ของครัวเรือน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกประเทศ ตลอดจนทิศทางดอกเบี้ย และนโยบายภาครัฐที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกบ้าน พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแลกิจการด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ดีเยี่ยมตลอดไป

นายพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการ