หนังสือเชิญประชุม

เลือกปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แนวในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019
สารบัญ
1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ขั้นตอนการเข้าประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น