บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 48 ปี ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจำหน่าย

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว พร้อมที่ดิน โดยจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อแล้ว กว่า 6,000 หน่วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทดำเนินมาแล้วกว่า 48ปี

ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อกว่า 6,000หน่วย

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

SAMCO
1.24 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ :
+ เพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 3 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563

บรรษัทภิบาล

การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
งบการเงินปี 2562
ขนาดไฟล์ 841.77 KB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 40.96 MB
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด