“สัมมากร”
สร้างจากความเข้าใจชีวิต

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 48 ปี ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจำหน่าย

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว พร้อมที่ดิน โดยจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อแล้ว กว่า 6,000 หน่วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทดำเนินมาแล้วกว่า 48ปี

ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อกว่า 6,000หน่วย

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

SAMCO
1.70 THB
+0.01 (0.59%)
ปรับปรุงเมื่อ :
+ เพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2562

บรรษัทภิบาล

การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
งบการเงินปี 2561
ขนาดไฟล์ 793.76 KB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 8.13 MB
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด