กิจกรรมล่าสุด

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 48 ปี ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจำหน่าย

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว พร้อมที่ดิน โดยจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อแล้ว กว่า 6,000 หน่วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทดำเนินมาแล้วกว่า 48ปี

ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อกว่า 6,000หน่วย

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

SAMCO
1.46 THB
-0.04 (-2.67%)
ปรับปรุงเมื่อ :
+ เพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

บรรษัทภิบาล

การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
งบการเงินปี 2562
ขนาดไฟล์ 841.77 KB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 8.13 MB
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด