บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 48 ปี ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจำหน่าย

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว พร้อมที่ดิน โดยจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อแล้ว กว่า 6,000 หน่วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทดำเนินมาแล้วกว่า 48ปี

ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อกว่า 6,000หน่วย

รายได้รวม

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : พันบาท

ราคาหลักทรัพย์

SAMCO
1.26 THB
+0.04 (3.28%)
ปรับปรุงเมื่อ :
+ เพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (ฉบับแก้ไข1) (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)(แก้ไข2 EPS)
แจ้งการแก้ไขข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563

บรรษัทภิบาล

การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาส 1/2563
ขนาดไฟล์ 654.77 KB
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 40.96 MB
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด