Audit

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายธวัชชัย ช่องดารากุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ และนางกุณฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ๆ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นไปตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหรือเพื่อทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 2561 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทฯ ในกลุ่ม ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การควบคุมภายใน การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน และได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและความถูกต้องเชื่อถือได้ของงบการเงิน รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินและระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงิน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้พิจารณามูลค่าหรือราคาของรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการจัดการกับความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอ มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

งานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังได้ติดตามผลการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาสว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นผู้สอบบัญชี โดยปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลและในเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานรับตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ในรอบปี 2561 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปีโดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับที่พอใจ คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,423,000.00 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และตามกฎบัตรอย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบและมีความเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายธวัชชัย ช่องดารากุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ