บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 48 ปี ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจำหน่าย

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว พร้อมที่ดิน โดยจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อแล้ว กว่า 6,000 หน่วย

Read More

บริษัทดำเนินมาแล้วกว่า 48ปี

ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อกว่า 6,000หน่วย

Total revenue

Unit : Thousand Baht

Total assets

Unit : Thousand Baht

Stock

SAMCO
1.18 THB
-0.01 (-0.84%)
Updated :
+ Read More

Newsroom

Shareholder Participation in Proposing Agenda of Meeting and Nominating Candidate(s) for Director in the 2021 AGM
Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2020
Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)

Corporate Governance

การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม

Read More
Financial Statement Q2/2020
File size 636.13 KB
Download
Annual Report 2019
File size 40.96 MB
Download
Form 56-1 Year 2019
File size 1.97 MB
Download