ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท

ผลการดําเนินงาน 2561 2562 2563
รายได้จากการขาย 1,105,847 1,802,836 1,490,719
รายได้รวม 1,394,297 2,302,096 1,701,498
ต้นทุนขาย 802,794 1,413,556 1,157,579
ต้นทุนรวม 989,492 1,606,755 1,297,801
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 234,919 378,328 312,065
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ 169,886 317,014 91,632
กำไร(ขาดทุน) (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ) 81,982 78,795 40,554
สินทรัพย์รวม 4,544,681 5,504,087 5,444,890
หนี้สินรวม 2,085,837 3,027,977 2,935,136
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 641,800 641,800 641,800
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,458,844 2,512,110 2,509,755
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.83 3.91 3.91
กำไรต่อหุ้น 0.13 0.12 0.06
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.09 0.03
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.27 1.85 2.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 1.21 1.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 45.90 54.66 53.91
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 27.75 22.25 22.22
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 12.18 13.77 5.39
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 5.88 3.42 2.38
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 3.47 3.29 1.73
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.80 1.42 0.74