สาส์นจากประธานกรรมการ

นายพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการ

ในปี 2564 สถานะการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดหลายระลอกยังส่งผลกระทบต่อ สถานการณ์เศรษฐกิจ ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจต้องปิดตัวลง ไม่ชั่วคราวก็ถาวร การดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่มีผลกระทบมากได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เน้นลูกค้าต่างชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ร้านอาหาร ห้างและแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนทั้งหลายต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทำให้ GDP ของปี 2554 (คาดการณ์) ร้อยละ 0.9 ซึ่งสูงกว่าปี 2563 (ติดลบ 0.6)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี 2563-2564 การเปิดตัวบ้านแนวราบสูงถึงร้อยละ 63-68 ส่วนคอนโดมิเนียมเหลือเพียงร้อยละ 31-37 ซึ่งการเกิดโรคระบาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ ๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ทำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบมากกว่าอาคารชุด เพราะอาคารชุดมีพื้นที่จำกัดและประกอบกับการใช้ชีวิตในอาคารชุดที่ต้องใช้ร่วมกันหลายคน แต่ทั้งนี้กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังต่ำและหนี้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยยังอยู่ในอัตราที่สูงยังเป็นปัจจัยลบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้บริโภคยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ตามความต้องการที่มีขึ้น

ผลประกอบการในปี 2564 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 1,441.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 15.28 และยอดกำไรสุทธิ 42.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.95 และเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ ร้อยละ 86.07 มาจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และร้อยละ 12.72 มาจากธุรกิจการให้เช่าและบริการ

สำหรับ 2565 บริษัทฯยังคงต้องระมัดระวังและเฝ้าดูผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ว่าจะคลี่คลายมากน้อยเพียงใด จะมีโควิคสายพันธุ์ใหม่จะมีผลกระทบอย่างไร ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอน รวมทั้งนโยบายและมาตราการต่าง ๆ ของภาครัฐจะมีผลกระตุ้นที่สำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษกิจไทย อย่างไรซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยง การลงทุนและการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดี คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกบ้าน พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน และ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแลกิจการด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ดีเยี่ยมตลอดไป

นายพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการ