ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง

ที่ตั้งใหม่ เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2106 8300

E-mail : [email protected]
Website : www.sammakorn.co.th
Facebook : http://www.sammakorn.co.th
Line :

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 641,800,446 บาท
ทุนชำระแล้ว 641,800,446 บาท
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 0 2264 9090
โทรสาร (66) 0 2264 0789
โดย นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4532
นายทะเบียนบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2009 9000
โทรสาร (66) 0 2009 9992