หนังสือเชิญประชุม

เลือกปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น