หนังสือเชิญประชุม

เลือกปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สารบัญ
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) วิธีมอบฉันทะ และแบบฟอร์ม ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. เกณฑ์ และการส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น