ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,302.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวม 1,394.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 908.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.13 จากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายรวม 1,985.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีค่าใช้จ่ายรวม 1,224.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 760.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.13 เมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 610.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.08 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 6.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 67.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.91 เป็น การเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 76.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.41 เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำการรื้อถอนอาคารให้เช่าเดิม เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดำเนินงาน ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 40.91 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทฯในปี 2562 เท่ากับ 78.79 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีจำนวน 81.98 ล้านบาท ลดลง 3.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.89 โดยคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้น กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2562 และปี 2561 อยู่ที่ 0.12 และ 0.13 บาทตามลำดับ

ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 995.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 โดยในปี 2562 มีจำนวนสินทรัพย์รวม 5,540.09 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 4,544.68 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 650.32 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,564.51 ล้านบาทในปี 2562

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 942.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.17 โดยในปี 2562 มีจำนวนหนี้สินรวม 3,027.98 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 2,085.84 ล้านบาท ด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาวงเงินสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวเข้ามาเพิ่มเติม รวมถึงเข้าทำธุรกรรมให้เช่าช่วงทรัพย์สินของโครงการสัมมากร เพลส รังสิต โครงการสัมมากร เพลส รามคำแหง (เวสต์) และโครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ เป็นระยะเวลา 30 ปี และจำหน่ายทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินศูนย์การค้างของแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่กองทรัสต์ เพื่อเสริมสภาพคล่องตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการบริหารเงินสดให้มีความสอดคล้องระหว่างรายได้และเงินกู้ มีการดูแลการบริหารเงินสดอย่างรอบคอบ และได้จัดเตรียมวงเงินสำรองเพื่อใช้ในกิจการ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 เท่ากับ 1.21 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอัตรา 0.85

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จำนวน 32.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.39 โดยในปี 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 2,393.63 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 2,360.87 ล้านบาท