รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 ท่าน คือ นายธวัชชัย ช่องดารากุล ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ และนางกุณฑลา ศศะสมิต ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

  1. งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง ในเรื่องความถูกต้อง รายละเอียดครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรจะเน้นในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

   ในปี 2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ชื่อ บริษัท สัมมากร เอฟแอนด์บี จำกัด ทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนรวม 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม

  เช่นเดียวกับปี 2563 ในปี 2564 นี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้นำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดผลกระทบบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
 1. รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ ถูกเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 2. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 การสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งในด้านคดีความ และการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีประสิทธิผล และเป็นไปอย่างอิสระ และการบังคับใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังเป็นไปอย่างเคร่งครัด
 3. การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
 4. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึง การประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
 5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และถูกต้อง รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ได้สอบทานวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีมาตรฐานเป็นสำคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องอย่างเป็นสาระสำคัญ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ มีประสิทธิผล การจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทำขึ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายธวัชชัย ช่องดารากุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ