Operating

ผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,394.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวม 1,211.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.04 จากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายรวม 1,224.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีค่าใช้จ่ายรวม 1,083.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.97 เมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 135.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.34 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 12.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.24 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนเปิดตลาดนัดแห่งใหม่ และจากการปรับปรุงพื้นที่เช่าทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตาม ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 3.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 เป็นการเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย หากแต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 11.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.52 เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯดำเนินการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการเพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ส่วนกลางให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กำไรสุทธิของบริษัทฯในปี 2561 เท่ากับ 81.95 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีจำนวน 56.14 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.97 โดยคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้นในปี 2561 และปี 2560 ที่ 0.13 และ 0.09 บาทตามลำดับ

ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 747.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.68 โดยในปี 2561 มีจำนวนสินทรัพย์รวม 4,544.68 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 3,797.33 ล้านบาท จากการพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียน ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 2,403.88 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,525.65 ล้านบาทในปี 2561 และบริษัทย่อยจ่ายมัดจำค่าที่ดินเป็นเงิน 125.34 ล้านบาทในปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงนโยบายควบคุมสต็อกบ้านให้มีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดหาที่ดินมาเพื่อรอพัฒนา และลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ช่วงปลายปี 2561 บริษัทย่อยเปิดตลาดนัดใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง มีผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 541.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.50 จากจำนวน 1,245.93 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,787.85 ล้านบาทในปี 2561

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 597.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.19 โดยในปี 2561 มีจำนวนหนี้สินรวม 2,085.84 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 1,487.89 ล้านบาท ด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาวงเงินสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องตามนโยบาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการบริหารเงินสดให้มีความสอดคล้องระหว่างรายได้และเงินกู้ มีการดูแลการบริหารเงินสดอย่างรอบคอบ และได้จัดเตรียมวงเงินสำรองเพื่อใช้ในกิจการ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 เท่ากับ 0.85 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีอัตรา 0.64 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 51.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 จำนวน โดยในปี 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,360.87 ล้านบาท เทียบจากปีก่อนมีจำนวน 2,309.43 ล้านบาท